Procedura współpracy z rodzicami

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity  Dz. U. 2014r.
 2. Statut Publicznego Przedszkola nr3 w Jastrzębiu-Zdroju
 3. Konwencja Praw Dziecka
 4. Program profilaktyczno-wychowawczy
 1.  Cel główny  Procedury  współpracy:
 2. Wprowadzenie systemu współpracy z rodzicami w przedszkolu
 3. Usprawnianie współpracy między rodziną dziecka przebywającego w przedszkolu a przedszkolem
 4. Monitorowanie przyjętych zasad i reguł współpracy środowisk
 1. Cele szczegółowe:
 2. Rozwijanie aktywnej współpracy rodziców z placówką
 3. Uświadomienie rodzicom iż wszechstronny rozwój dziecka zależy od wspólnie przyjętych do realizacji działań.
 4. Usprawnianie pracy wychowawczo-opiekuńczej- dydaktycznej oraz zwiększenie jej efektywności – ustalenie wspólnego systemu oddziaływań.
 5. Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami
 6. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania, rozwoju dziecka  oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i potrzeb edukacyjnych dziecka
 7. Stworzenie klimatu wzajemnego porozumienia , umocnienie więzi emocjonalnej
 1. Osoby odpowiedzialne:
 2. Dyrektor przedszkola
 3. Wicedyrektor przedszkola
 4. Nauczyciele
 5. Rada rodziców
 6. Rodzice
 7. Zatrudnienie specjaliści
 8. Pracownicy administracji i obsługi w przedszkolu
 1. Zasady współpracy:
 2. Rodzice i przedszkole wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka
 3. Przedszkole poznaje oczekiwania rodziców dziecka przebywającego w przedszkolu.
 4. Przedszkole bada oczekiwania rodziców na temat potrzeb dzieci, warunki ich rozwoju.
 5. Przedszkole realizuje program  profilaktyczno-wychowawczy współtworzony i akceptowany przez rodziców.
 6. Rodzice  współtworzą, znają i akceptują Koncepcję rozwoju przedszkola.
 7. Przedszkole informuje rodziców o postępach edukacyjnych i sukcesach dzieci.
 8. Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom
 9. ewentualne konflikty między nauczycielami i rodzicami rozwiązywane są w atmosferze wzajemnego zrozumienia.
 10. Rodzice mają prawo dokonywać oceny pracy przedszkola oraz na wniosek dyrektora  organu prowadzącego lub nadzorującego oceny pracy nauczycieli
 • Zadania do realizacji :
 • Rozpoznawanie warunków życia i sytuacji domowej dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w  życie przedszkola i danej grupy wiekowej.
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu z nienaruszeniem wyznawanych przez nich wartości.
 • Informowanie rodziców na temat osiągnięć dzieci, trudności  adaptacyjnych,  zachowań niepokojących ( bieżące spostrzeżenia)
 • Uzgadnianie kierunków oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych jednolitych w domu i w przedszkolu
 • Przygotowanie i realizacja pogadanek i prelekcji dla rodziców
 • Udzielanie porad w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.
 • Dzielenie się wiedzą np. z zakresu pedagogiki, psychologii
 • Obszar współpracy , zadania
 • Dyrektor – Rada rodziców –  Plan współpracy na dany rok szkolny
 • Nauczyciele- Rada rodziców  – Plan współpracy na dany rok szkolny
 • Dyrektor – rodzice
 • Nauczyciele – rodzice
 • Rada Rodziców – Regulaminy, Plan działań na dany rok szkolny
 • Rada rodziców – rodzice dzieci poszczególnych grup wiekowych
 • Formy współpracy
 • Zebrania organizacyjne z rodzicami
 • Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców
 • Rozmowy indywidualne
 • Uroczystości imprezy z udziałem rodziców
 • Kącik dla Rodziców
 • Zajęcia otwarte
 • Pedagogizacja rodziców
 • Prace społeczno-użyteczne na rzecz przedszkola i grupy
 • Sposoby informowania:
 • Zaproszenia indywidualne
 • Tablica informacyjna,” Kącik dla rodziców”
 • Strona internetowa przedszkola
 • Kontakty telefoniczne
 1. Ewaluacja:
 2. Sprawozdania nauczycieli dotyczące współpracy z rodzicami, wyznaczanie kierunków dalszej współpracy
 3. Sprawozdania dyrektora dotyczące współpracy z Rada Rodziców, wyznaczanie kierunków dalszej współpracy
 4. Ankiety do rodziców i nauczycieli.
 5. Sprawozdania rady Rodziców.

Procedura została przyjęta  do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu : 28.10.2015r.

Wprowadzono Zarządzeniem nr 24/2015  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr3 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przewiń do góry
Skip to content