Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli

Procedura Podawania Leków dzieciom Przez Nauczycieli w Publicznym Przedszkolu nr3 w Jastrzębiu- Zdroju

Podstawa prawna:

 1. Kodeks karny art. 162 – obowiązek udzielania pomocy
 2. Ustawa o systemie oświaty  z dnia 2014r.Nr256,poz.2572 z późn.zm.)- art.1 pkt.4, art.5 ust.7
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( par.2 ust.1pkt.7)
 4. Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2010r.
 5. Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
 1. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu

Stany nagłe:

 1. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego.  Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Przez stany nagłe rozumie się np. : utratę przytomności, zasłabnięcia  i omdlenia, złamania, krwotoki, zranienia, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia.
 • Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez dzieci:

W przypadku gdy dziecko zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego(np. dolegliwości bólowych) nauczyciel, dyrektor po rozmowie z dzieckiem zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów  i zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.

II. Podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą:

1. W odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leku w przedszkolu, rodzice dziecka przed przyjęciem do przedszkola zobowiązani są do przedłożenia informacji:

a)na jaką chorobę dziecko choruje

b) jakie leki na zalecenie lekarza zażywa( nazwa leku, sposób dawkowania)

2. Konieczne jest również dołączone zalecenie lekarskie oraz pisemne upoważnienie z odpowiedzialnością rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1)do podania leku przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola( np. kontrola poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podanie leku drogą wziewową dziecku choremu na astmę).

3. Konieczne jest poinstruowanie dyrektora, nauczyciela jak należy podać stosowne niezbędne dla ratowania życia dziecku leki.

4.Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić pisemną zgodę (załącznik nr 2).

5. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności  związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika przedszkola i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem przedszkola.

6.Lek dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności nauczyciela pracownika placówki podającego lek.

 1. Udzielający pomocy nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami:
 2. Ocenić sytuację i zabezpieczyć teren , miejsce zdarzenia
 3. Ocenić stan poszkodowanego dziecka
 4. Wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba
 5. Zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanego
 6. Przystąpić do akcji ratowniczej. Należy pamiętać, ze dla poszkodowanego dziecka istotne jest, aby:
 7. zapewnić mu komfort psychiczny
 8. mieć z nim ciągły kontakt słowny ( mówić do poszkodowanego bez względu na jego świadomość)
 9. być przy nim aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna
 1. Obowiązki nauczyciela:
 2. Każdy nauczyciel przedszkola zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
 3. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają leków w innych sytuacjach np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin,  antybiotyków.

Załącznik nr 1

Procedura Podawania Leków dzieciom Przez Nauczycieli w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Jastrzębiu- Zdroju

Upoważnienie Rodziców do podania leków dziecku z chorobą przewlekłą

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

upoważniam Panią/Pana……………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)

do podania   mojemu dziecku…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko dziecka)

leku………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.

………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko rodzica, prawnego opiekuna dziecka)

Załącznik nr 2

Procedura Podawania Leków dzieciom Przez Nauczycieli w Publicznym Przedszkolu nr3 w Jastrzębiu- Zdroju

Zgoda nauczyciela/pracownika Placówki na podawanie leków dziecku z chorobą przewlekłą

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku  …………………………………………………………………………………………

                                                              (imię, nazwisko dziecka)

leku………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/wykonania czynności medycznej.

………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)

Przewiń do góry
Skip to content