Statut PP3

PODSTAWY  PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca  2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U z2017r. poz. 649)   
 3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.  (Dz. U. z 2019r., poz. 2215 ze zm);

I . PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1. 1.Przedszkole jest placówką publiczną.

2.   Publiczne  Przedszkole  nr 3, ul. Piastów 2, 44-330 Jastrzębie -Zdrój

 • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jastrzębie- Zdrój z siedziba przy Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 , a organem nadzoru jest Śląski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, obsługę finansowo-księgową zapewnia Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przy Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

II.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2. 1 Celem przedszkola jest :

 1. Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych;
 2. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka, kształcenie prozdrowotnych postaw, umożliwienie odkrywania własnych możliwości oraz gromadzenie doświadczeń i kształcenie różnych umiejętności które pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętność wykorzystania w życiu codziennym;
 3. Uzyskanie  przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia różnych ról społecznych;
 4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy   rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 5. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 6. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 7. Stwarzanie  warunków  do  aktywnego  i  pełnego  uczestnictwa  dzieci  w  życiu  przedszkola  jak  i  w  środowisku  lokalnym.

2. Do zadań przedszkola należy  w szczególności :

 1. zapewnienie każdemu dziecku opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 3. zapewnienie dzieciom jak najlepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności a także kształtowanie wiadomości i umiejętności które są ważne w podjęciu nauki szkolnej;
 4. promowanie zdrowia i sprawności fizycznej dzieci zachęcając je do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, tanecznych oraz zdrowego odżywiania się;
 • stwarzanie sytuacji edukacyjno-wychowawczych rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności dzieci;
 • rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i podejmowanie interwencji specjalistycznych we współpracy z rodziną zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie;
 • organizowanie  i  udzielanie  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom  uczęszczającym  do  przedszkola,  ich  rodzicom  oraz  nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wspieranie  rodziców  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktycznych i  wychowawczych    oraz  rozwijanie  umiejętności  wychowawczych  w  celu  zwiększenia  efektywności  pomocy  udzielanej  dzieciom;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i własnej historii, kultury, religii opartych na uniwersalnym systemie wartości;
 • dostosowanie treści, metod, form i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci przez organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje oraz wspomaga kształcenie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach  i dalszej edukacji ;
 • Realizacja zadań przedszkola:
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
 • współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej wspieranie nauczycieli                      i rodziców poprzez udzielanie porad przez specjalistów:
 • pełnienie funkcji doradczej, wspierającej działania wychowawcze, opiekuńcze rodziny (opiekunów),
 • tworzenie w razie potrzeb pozytywnych oddziaływań w środowisku wychowawczym zgodnie  z programem wychowawczo-profilaktycznym uchwalonym przez radę rodziców                    w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola;
 • stwarzanie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności przedszkolnej, oraz wychowanie dzieci w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 • Przedszkole umożliwia prowadzenie wolontariatu na rzecz dzieci na zasadach określonych przepisach;
 • Przedszkole w celu realizacji zadań statutowych może realizować projekty ze środków Unii Europejskiej.

§ 3. 1 Sposób sprawowania i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych określają stosowne przepisy prawne, a w szczególności:

 1. za bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza terenem przedszkola odpowiada nauczyciel zgodnie z harmonogramem pracy i przydziałem obowiązków;
 • każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne urządzenia;
 • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej ( np. wyjście do toalety )  tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi;
 • nie dopuszcza się do pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych;
  • obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna;
  • szczegółowe zasady zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu określa   regulamin bezpieczeństwa   opracowany przez radę pedagogiczną;
  •  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności  skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
  • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach; 
  • w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w ogrodzie przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka, dodatkowo pomoc nauczyciela lub woźna;
 • wycieczki i spacery poza teren przedszkolny określa regulaminem spacerów i wycieczek obowiązujący w przedszkolu;
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola ;
 • nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola;
 • życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola;
 •  dziecko należy przyprowadzać i odbierać z przedszkola do godziny ustanowionej w „Informacji  o dziecku” tzw. deklaracja godzin pobytu dziecka w przedszkolu  na dany roku szkolny, w uzasadnionych przypadkach rodzic/prawny opiekun może wydłużać lub skracać godziny pobytu informując o zmianach ustnie dyrektora lub nauczyciela a czas ten jest rejestrowany elektroniczną ewidencją czasu pobytu dziecka;
 • Kontrolę i odpowiedzialność nad właściwym przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola sprawuje osoba pełniąca dyżur w szatni zgodnie z harmonogramem dyżurów do momentu wejścia dziecka do sali i do chwili odebrania go przez rodziców/prawnych opiekunów, osoby upoważnione:
 • w godzinach 6.00 do 8.00 rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do sali przedszkolnej i w godzinach 14.00 do 16.30 rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko z sali przedszkolnej, biorąc  pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka;
 • w 5-godzinnych oddziałach przedszkolnych rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przyprowadzania  i odbioru dziecka bezpośrednio do i od nauczyciela;
 • Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć specjalistycznych, dodatkowych, zainteresowań, profilaktycznych  odpowiada osoba prowadząca zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami  do rodzaju prowadzonych zajęć.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4. 1.Organami przedszkola są:

 1. dyrektor ,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców,
 4. Organy przedszkola odpowiadają za jego działalność.
 5. Kompetencje, uprawnienia i zasady współdziałania organów przedszkola określa ustawa prawo oświatowe oraz inne ustawy i przepisy wykonawcze do nich;
 6. dyrektor jest nauczycielem przedszkola posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich;
 7. w celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola organizuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym spotkania  z przedstawicielami rady rodziców  i rady pedagogicznej, spotkania mogą odbywać się również na wniosek poszczególnych organów przedszkola;
 8. w razie zaistnienia sporu między organami przedszkola obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola  metody rozstrzygania konfliktu strony ustalają miedzy sobą (negocjacje, mediacje, arbitraż);
 9. podejmuje ostateczną decyzję w sporach między nauczycielami, nauczycielami a rodzicami i rodzicami, w przypadku braku porozumienia zawiadamia o powstałym konflikcie stosowne organy zgodnie z ustalonym regulaminem;
 10. rada pedagogiczna jest organem kolegialnym utworzonym zgodnie z art.69 ustawy posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu;
 11. rada rodziców jest organem przedszkola powołanym na podstawie art.83 ustawy, działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym uprawnienia i kompetencje w art.84 ustawy i innych przepisach.

IV.ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 5. 1.Przedszkole jest  wielooddziałowe.

§ 6.1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają szczegółowo przepisy prawa oświatowego w tym zakresie.

 1. Organizacja przedszkola określa w szczególności:
 2. czas pracy poszczególnych oddziałów;
 3. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych stosownie do określonych przepisów wykonawczych;
 4. obowiązkowe i dodatkowe zajęcia wychowawcze oraz dydaktyczne zgodnie  z tygodniowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora  na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego;
 5. Czas trwania zajęć dydaktycznych uzależniony jest od  możliwości rozwojowych określonej grupy wiekowej;
 6. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,  z dziećmi  w wieku  5 – 6  lat 2 zajęcia dydaktyczne około 30 minut, czas zajęć może być wydłużony w zależności od możliwości dzieci i ich zainteresowania;
 7. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne, organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci;
 8. na wniosek rodziców  przedszkole może zorganizować naukę religii;
 9. w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rozwijające sprawność ruchową i taneczną  oraz inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 10. można powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym  w przedszkolu  zgodnie z ich kompetencjami;
 11. można zatrudnić inne osoby posiadające odpowiednie kompetencje do  prowadzenia konkretnego typu zajęć;

§ 7.1 W przedszkolu może być tworzone stanowisko wicedyrektora zgodnie z ustawą.

   2.   wicedyrektor wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania sprawując nadzór pedagogiczny w powierzonym zakresie i kontrolując realizację zadań przez  wskazanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

§ 8.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 • Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z przepisami określonymi w ustawie prawo oświatowe i ustaleniami organu prowadzącego;
 • wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
 • szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku tj. trudną wyjątkową rodzinną  sytuacją dziecka, losowym zdarzeniem w rodzinie dziecka;
 • dzieci które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium
 • przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, dzieci przyjęte w wyniku rekrutacji do przedszkola przydziela do grup dyrektor i Rada Pedagogiczna zgodnie z Procedurą przydziału dzieci do grup w procesie rekrutacyjnym.
 • W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje dyrektor  mając na uwadze zawsze dobro dziecka, jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium daty urodzenia dziecka tj. zgodnie z Procedurą przydziału dzieci do grup w procesie rekrutacyjnym.
 • możliwe jest zmniejszenie liczebności grupy ze względu na znajdujące się w grupie wiekowej dziecko z orzeczeniem o sprzężonej niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy.
 • W razie konieczności organizacyjnej może nastąpić przesunięcie dziecka do innej grupy nawet w czasie trwania roku szkolnego. 
 • Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolu dla mniejszości narodowej lub etnicznej określają odrębne przepisy.

§ 9. 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu                   

    o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola 

    programy wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie.

 1. realizacja podstawy programowej jest bezpłatna;

 3.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele którym powierzono opiekę nad daną grupą uwzględniają zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego.

 • Przebieg opieki, wychowania i nauczania dzieci jest dokumentowany a zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia dyrektora.
 • Przedszkole na podstawie decyzji rady pedagogicznej może realizować  działalność innowacyjną zgodnie ustalonymi zasadami i działalność eksperymentalną określoną odrębnymi przepisami w tym zakresie;

§ 10.1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

 • Dla zapewnienia ciągłości całego etapu opieki przedszkolnej i jej skuteczności dyrektor powierza opiekę wychowawczą w miarę możliwości kadrowych  nauczycielowi na wszystkie lata pobytu dzieci w danym oddziale.
 • Zmiana wychowawcy może nastąpić:
 • na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez dyrektora
 • na pisemny, umotywowany wspólny wniosek rodziców podpisany przez 2/3 ogółu rodziców danej grupy, zaaprobowany przez dyrektora.

4. Nauczycielka pracująca od godziny otwarcia przedszkola przyjmuje dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu podjęcia pracy przez następne nauczycielki  z pozostałych grup, nauczycielka pracująca do godziny zamknięcia przedszkola przyjmuje dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu rozejścia się dzieci do domu

V. CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 11. 1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, stosownie do potrzeb środowiska. 

 1. przedszkole pełni dyżur w czasie wakacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców
 2. organizację grup w okresie dyżuru wakacyjnego w przedszkolu określa „Procedura organizacji dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu nr3”
 3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu.
 4. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 18.00
 5.  dzienny czas oddziałów przedszkolnych z wyżywieniem realizujących podstawę programową od godz. 6.00 do 16.30;
 6. dzienny czas oddziałów przedszkolnych realizujących tylko 5 godzinną podstawę programową :
 7. od godz.8.00 do godz.13.00 i od 13.00 do 18.00;
 8. w 5-godzinnych oddziałach przedszkolnych może być realizowany  system zmianowości nauczania jeżeli został określony w Projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny;
 9. w okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych;
 10. grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem. Ilość dzieci nie może  przekraczać 25;

§ 12. 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustalane są na podstawie  ustawy prawo oświatowe oraz  innych przepisach wykonawczych do niej ;

 • Wysokość opłaty za wyżywienie reguluje zarządzenie dyrektora przedszkola w porozumieniem z organem prowadzącym
 • opłata za świadczenia poza podstawą programową w przedszkolu i wyżywienie przyjmowane są zgodnie z warunkami zawartymi w „Informacji o dziecku” z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka;
 • Dziecku, którego rodzice nie są w stanie ponieść kosztów pobytu w przedszkolu, na wniosek rodzica refunduje opłatę za wyżywienie Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Za pobyt dziecka w 5 godzinnym oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat.
 • Przedszkole prowadzi elektroniczny system ewidencji czas pobytu dziecka w celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka zgodnie z Procedurą

VI. ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§13.1.Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, specjalistami regulują odrębne przepisy.

2.Kwalifikacje wymagane od nauczycieli, specjalistów określają odrębne przepisy. 

§ 14. 1. Nauczyciel oraz nauczyciel specjalista  w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w uzasadnionych przypadkach osoba wspomagająca nauczyciela

 1. wykonuje wyznaczony przez dyrektora zakres zadań i obowiązków w oparciu o przepisy prawne oraz  potrzeby wynikające z organizacji przedszkola;
 2. dba o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków;
 3. pobudza procesy rozwojowe do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;
 4. współpracuje ze specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;
 5. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole zgodnie z podstawą programową;
 6. prowadzi dokumentację swojej pracy oraz prowadzi obserwacje pedagogiczne określone w ustawie oraz innych przepisach;
 7. zgłasza dyrektorowi zaobserwowane niedożywienie dziecka i wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka;
 8. dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń;
 9. planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;  
 11. zaznajamia rodziców (opiekunów) z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 12. uzyskuje informacje dotyczące rozwoju dziecka;
 13. rzetelnie informuje rodziców o postępach w rozwoju dziecka, stopniu przyswajania umiejętności  oraz jego zachowaniu;
 14. włącza rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych;
 15. organizuje spotkania konsultacje, warsztaty dla rodziców  i z udziałem specjalistów różnych dziedzin:

      – zebrania ogólne – co najmniej 1 raz w roku szkolnym, oraz w miarę bieżących potrzeb;

      – zebrania grupowe – 2 razy w roku szkolnym, oraz w miarę bieżących potrzeb;

      – zajęcia otwarte – według rocznego planu współpracy z rodzicami;

      – kontakty indywidualne – na bieżąco w miarę potrzeb;

 • zamieszcza informacje o sprawach ważnych grupy i przedszkola w „kąciku dla rodziców” oraz na stronie internetowej przedszkola przestrzegając ochronę danych osobowych;
 • rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi innym organom przedszkola, organowi prowadzącemu i kuratorowi opinii na temat pracy przedszkola w ustalonym trybie;
 • Nauczyciel, specjalista ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy   merytorycznej                      

      i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony

      wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 • Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązków.

 § 15. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach

 1. intendent
 2. kucharka
 3. pomoc kuchenna
 4. pomoc nauczyciela
 5. woźna
 6. woźny
 7. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.
 8. Zatrudnieni pracownicy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo i dobre funkcjonowanie placówki na rzecz dzieci.

§16.1.  Obsługę  finansowo-księgową zapewnia Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  na  podstawie  zawartego  porozumienia,  w  zakresie: 

 1.  prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  1.  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  1.  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

 i finansowych (art. 54 ustawy o finansach publicznych).

 VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 17. 1. Prawa i obowiązki dziecka określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz statut

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

 1. Wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;
 2. takiej organizacji życia przedszkolnego która umożliwia wybór własnej aktywności, dobrze zorganizowanego zdrowego żywienia i rozwoju ruchowego zgodnie z przepisami prawa;
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, tożsamości narodowej i  religijnej;
 4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
  1. przestrzegania regulaminów sal zajęć, placów zabaw;
  1. poszanowania mienia w przedszkolu;
  1. stosowania się do przyjętych kontraktów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;
  1. dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku; wszawicy, choroby zakaźnej lud długotrwałej choroby, sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia, o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor;
 5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku: nie dotrzymania warunków Informacji o dziecku tj. zaleganie z odpłatnością, absencję;

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.1.Przedszkole prowadzi dokumentację swoje działalności i przechowuje ją w  archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • w celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
 • Przedszkole współpracuje ze szkołami wyższymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz  umożliwia organizację praktyk pedagogicznych. 
 • Przedszkole współpracuje z ośrodkiem opieki społecznej przygotowując np posiłki dla jego podopiecznych dzieci  na odrębnych zasadach w ramach Umowy 
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami wspomagającymi wysoką jakość funkcjonowania przedszkola.
 • Przedszkole prowadzi stronę internetową http://sincom.vxm.pl, posiada adres elektroniczny : poczta@qkyybpv.cluster030.hosting.ovh.net
 • Przedszkole posiada logo które może być używane m.in. na papierze firmowym zawierającym dane adresowe przedszkola.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa budynku, przedszkole wewnątrz jest monitorowane a na zewnątrz jest objęte monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy.

§ 19. 1.Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna zgodnie z regulaminem działania.

 • Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie w celu lepszej czytelności treści statutu, opracowuje każdorazowo jednolity tekst z ujętymi zmianami. Niezwłocznie przesyła statut przedszkola, zwany Statutem, organowi prowadzącemu, udostępnia na stronie internetowej przedszkola i podmiotowej stronie BIP;
 • Rodzice zaznajamiają się z treścią statutu na zebraniu ogólnym.
 • sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw przepisy.

§ 20.1.Placówka posługuje się pieczątką o następującej treści:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 3

     ul. Piastów 2

     44-330 Jastrzębie -Zdrój

     tel./fax(032) 47 347 66

     Regon 272000897 NIP 6332027570

 • Zasady używania pieczątki urzędowej regulują odrębne przepisy
 • Tablice przedszkola zawierają nazwę przedszkola w pełnym brzmieniu.

Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Statut wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020r.

Przewiń do góry