Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),
 • Statut  Publicznego  Przedszkola Nr  3 w Jastrzębiu Zdroju
 • Art. 93 § 1 Kodeksu  Rodzinnego i  Opiekuńczego
 • Art.94 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Art.11  Kodeksu Cywilnego

Cele procedury.

    Zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

Definicja przedmiotu procedury:

 – Przyprowadzenie dziecka do przedszkola – to doprowadzenie dziecka do Sali i oddanie pod opiekę nauczyciela.

–  Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

Kogo dotyczy procedura ?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele.

I.   Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni (zarówno przy przyprowadzaniu, jak i odbieraniu).
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dzieci do przedszkola od godziny 6,00 do 8,30.
 3. W sytuacji, gdy rodzice (opiekunowie prawni) planują przyprowadzać dziecko po godz. 8,30 są zobowiązani do telefonicznego zgłoszenia do godziny 8,15 w danym dniu lub dzień wcześniej.
 4. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu (przebrać, ubrać papcie), a następnie przekazać je nauczycielowi przedszkola lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 6. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 II. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)
 2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Rodzice dzieci, które   uczęszczają do przedszkola wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
 5. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 6. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa   w formie pisemnej.
 7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 8. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna              prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 10. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z nauczycielką mającą je pod opieką.
 11. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu , osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i w każdej chwili okazać go na żądanie nauczycielki.
 12. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola także pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem
 13. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający godziny deklarowane przy zawarciu  umowy placówka ma prawo zmienić warunki umowy  dotyczące wydłużenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu ( powyżej dwóch spóźnień)
 14. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane. 15. Osobom nieletnim dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.

III  Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby         upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej  0,5 godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 IV. Tryb dokonywania zmian w procedurze.

 1. Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek rady pedagogicznej oraz w sytuacji zmian aktów prawnych.

Dyrektor Przedszkola

Przewiń do góry
Skip to content