Koncepcja przedszkola 2017-2022

                5-letnia koncepcja- plan rozwoju 

                     PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR3 w JASTRZĘBIU -ZDROJU

    w latach  2017 – 2022

WIZJA  PRZEDSZKOLA   :    „ Przedszkolaki na boisku”

Będziemy tworzyli warunki wychowawcze i edukacyjne  zapewniające zdrowy styl życia przedszkolaka który ma osiągnąć gotowość szkolną.

Zadbamy, aby nasze dzieci były radosne i zdrowo się odżywiały.

Chcemy, aby Dzieci prawidłowo się rozwijały  w sferze psychicznej i fizycznej,  oraz by potrafiły organizować sobie czynny odpoczynek  w swoim najbliższym środowisku.

 Wizja będzie wpływała na wspólne działania Nauczycieli i  Rodziców aby wychowanek – absolwent Naszego Przedszkola posiadał filary nowoczesnej edukacji: Wiedza, Umiejętności, System wartości i postaw, Współistnienie i współdziałanie

WIZJĘ  PRZEDSZKOLA   PRZEDSTAWIAMY  W POSTACI SYMBOLIKI  ELEMENTÓW BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA :

Naszą wizję będziemy realizować poprzez :

 1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli uczestniczących w kursach, warsztatach doskonalących w obszarze edukacji zdrowotnej   i muzyczno-ruchowej oraz wychodzących naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym dziecka.
 2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości, potrzeb i uzdolnień.
 3. Kształcenie czynnej postawy wobec zdrowia , bezpieczeństwa własnego i innych
 4. Przekaz wzorców zdrowego stylu życia
 5. Doposażenie przedszkola w różne przyrządy i pomoce do zabaw i zajęć muzyczno-ruchowych oraz poznawania świata przez zmysły.
 6. Dbanie o jak najlepszą jakość „Jadłospisu przedszkolaka”
 7. Angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji – aktywna współpraca
 8. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i poza nim.
 9. Kontynuację współpracy z Klubami sportowymi, instytucjami sportowymi w Jastrzębiu Zdroju, szkołami sportowymi  i nauczycielami wychowania fizycznego.
 10. Przybliżanie dzieciom różnych dyscyplin sportowych i stylów tanecznych
 11. Nowoczesne projekty edukacyjne
 12. Organizację zajęć  dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci
 13. Właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej, stworzenie przyjaznych , funkcjonalnych estetycznych pomieszczeń
 14. Nowoczesne metody nauczania
 15. Monitorowanie pracy przedszkola

Zasoby ludzkie:

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
  • Zespół specjalistów :  logopeda, oligofrenopedagog,  tyflopedagog, pedagog terapeutyczny, choreograf tańca, nauczyciel  wychowania fizycznego. 

Zasoby materialne

 • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwiające organizowanie zabaw ruchowo-tanecznych, oraz uwrażliwiających zmysły
  • Sala do profilaktyki ruchu.
   • Sala do zajęć tanecznych
   • Ogród przedszkolny umożliwiający uprawianie dyscyplin sportowych tj. Boisko interaktywne : mini piłka nożna, biegi, siatkówka, koszykówka, tory przeszkód,  kreatywne strefy gier plenerowych typu : labirynt, klasy, gry edukacyjne, gry planszowe, twister oraz doświadczania zmysłowego.

ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA

NA  LATA 2017 – 2022

 • Motywowanie dzieci do wysiłku fizycznego i zaciekawienia poznawanym światem pracy nad sobą
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programach własnych, innowacjach.
 • Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań prozdrowotnych i rozwijających samodzielność doświadczania otaczającego świata.
 • Stymulowanie i wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka aby osiągnąć jak najlepszą gotowość szkolną.

W RAMACH ZADAŃ OKREŚLONO CELE UKIERUNKOWANE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY OSÓB: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

dzieckorodzicenauczyciele
Kształtuje czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innychWspółdziałają w kształtowaniu czynnych postaw wobec zdrowia i wyrażają swoja opinię o efektach oddziaływań zdrowotnych przedszkola.Są aktywni i twórczy  
Ma możliwość  rozwoju zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.Są partnerami w tworzeniu klimatu i czynnie uczestniczą w życiu przedszkolaTworzą i realizują autorskie Programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
Uwrażliwia zmysły by lepiej dostrzec informacje dochodzące z otoczeniaOtrzymują rzetelną i obiektywną ocenę o dzieckuDoskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych formach doskonalenia
Uczy się odpowiedzialności za własne zdrowieUzyskują pomoc specjalistówWspółpracują z Rodzicami środowiskiem lokalnym, organizują spotkania ze specjalistami.
Uczy się współdziałania w zespole i dostrzegania potrzeb rówieśników i innych ludziSą partnerami w tworzeniu klimatu, działalności i organizowaniu imprez o tematyce zdrowotnejPozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują przyjaciół do współpracy z przedszkolem

Plan rozwoju przedszkola na lata 2017/2022

„Przedszkolaki na boisku”

ObszarZadania i sposoby realizacjiTerminy i osoby odpowiedzialneewaluacja
I. Nauczyciele –  stwarzają  warunki do twórczego działania, konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań dzięki czemu dzieci przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu.Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie.Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje  umiejętności.Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Realizacja Programów dostosowanych do Koncepcji rozwoju przedszkola Modyfikacja programów edukacji przedszkolnej Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności ruchowej. Rozwijanie zainteresowań dyscyplinami sportu z użyciem piłki – piłka nożna, siatkówka. Rozwijanie motoryki małej i dużej Wyrabianie szybkiej reakcji ruchowej Kształcenie orientacji przestrzennej Uczenie się organizacji czynnego spędzania czasu wolnego Prowadzenie umuzykalniających zajęć ruchowych dla dzieci Rozbudzanie zamiłowania do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości. rozwijanie postaw asertywnych Planowanie oraz prowadzenie zajęć i zabaw pobudzających aktywność ruchową, taneczną, muzyczną Organizowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowia    2017/2022 Wszyscy nauczyciele Dyrektor Personel przedszkola Dyrektor we współpracy z Instytucjami działającymi na rzecz Opieki Zdrowotnej        Arkusze obserwacji dzieci Arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej Monitorowanie i ewaluacja realizowanych Programów   Kontrole Sprawozdania nauczycieli     Akcje profilaktyki zdrowotnej, Sprawozdania dyrektora,
  II. Rodzice – sojusznikami w skoordynowaniu działań przedszkola na rzecz dzieci,   współtworzą  przyjazną atmosferę.  Udział rodziców w tworzeniu programów wychowawczych, planu pracy placówki, planów współpracy z wychowawcami uczestniczenie i współdziałanie w Projekcie przedszkola promującego zdrowie współpraca z Radą Rodziców działającą na rzecz rozwoju placówki dla dobra dzieci rehabilitantem wad postawy organizowanie zajęć otwartych w grupach sponsorowanie lub pomoc w sponsoringu w celu wzbogacania bazy materialnej do zabaw sportowych i innych udział rodziców w przygotowywaniu strojów dla zespołu tanecznego wycieczki piesze z rodzicami po terenie Jastrzębia Zdroju wspólne prowadzenie kroniki przedszkolnej udział rodziców w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych wspólnie z rodzicami kształtowanie zachowań savoir vivre, poglądów, osobowości dzieci. wykorzystywanie przedszkolnej ścieżki zdrowia do zajęć otwartych z udziałem rodziców pomoc w zorganizowaniu i urządzeniu boiska do mini golfa pomoc w zorganizowaniu turniejów sportowych typu „Rambit”, „Przedszkolaki i rodzice na boisku przedszkolnym” poszukiwanie efektywnych form i metod komunikacji z rodziną dzieci Ustalenie dnia i godzin konsultacji nauczyciela z rodzicami Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte\’, zebrania grupowe, uroczystości grupowe Prezentowanie  w „ kącikach informacji „  planów  i działań  „ Przedszkolaka – „sportusia i mądrusia” Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem Przekazywanie informacji członków Rady Rodziców pozostałym rodzicom Planowanie działań na rzecz dzieci i przedszkola : Festyny integracyjne, akcje charytatywne, uczestniczenie w przedszkolnych zawodach sportowych  i konkursach taneczno-muzycznych Prezentacja przez rodziców hobby i zainteresowań Wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej Organizowanie konsultacji ze specjalistami  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Rodzice  Sprawozdanie nauczycieli           z realizacji Planu współpracy z rodzicami. Ankiety dla Rodziców. Sprawozdanie dyrektora              z Planu współpracy z Rada Rodziców. Plan pracy Rady Rodziców.
Mamy plany, marzenia, pasję i nadzieje do ich spełnienia„Przedszkolaki na boisku”  – marzenie„Chcemy rozbudzić w dziecku zamiłowanie do różnych form ruchu szczególnie na świeżym powietrzu z wykorzystaniem dyscyplin z piłką” tak aby oderwać dzieci od nadmiernego korzystania  z technologii Kamil Glik –  mamy swojego idola który wyszedł z naszego przedszkola. Fascynację dzieci przełożymy na wzbudzanie świadomości dzieci iż nauką, pracą , postawą powoli mogą osiągnąć sukces. praca z dziećmi – to też  pasja, cały czas inspiruje nas do zdobywania wiedzy i  umiejętności które będą powodem inspiracji dla dzieci mamy wyznaczone cele które zawarte są w „Koncepcji pracy przedszkola” i 5-letnim planie rozwoju przedszkole jest zadbane , ale chcemy by dokonano remontów pomieszczeń wprowadzając nowe technologie które wpłyną na jego bezpieczną funkcjonalność, estetykę i atrakcyjność w środowisku przedszkole jest wyposażone w bardzo dużą ilość pomocy dydaktycznych i zabawek ale chcemy doposażać w bardzo dobrej jakości i atrakcyjne przedmioty /zabawki służące rozwojowi dzieci2017/2022   Wszyscy nauczyciele  Sprawozdania nauczycieli Monitorowanie atrakcyjności form pracy nauczycieli z dziećmi oraz nabywanych kompetencji i umiejętności przez dzieci.
Dbamy o solidność w kierowaniu i zarządzaniu placówkądbamy o wysoką jakość pracy by Rodzice chcieli Wnioskować o zapis dziecka do przedszkola-  Zapełnienie VI grup przedszkolnych promowanie osiągnięć, ludzi otwartych na wszelkiego rodzaju nowatorstwo;                  nowoczesne formy komunikowania sie w Radzie Pedagogicznej                          i wykorzystanie komputera w codziennej pracy przedszkola (np. protokoły RP); organizacja stażu i przygotowania zawodowego dla bezrobotnych we współpracy z PUP oraz współpracy z Wydziałem Społecznym UM – odrabianie prac społecznych przez skazanych, prace społecznie użyteczne – kontynuacja pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez: ubieganie się o fundusze strukturalne z UE (opracowywanie wniosków, realizacja projektów )2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor    Kontrole Sprawozdania dyrektora
Zapewniamy bezpieczne schronieniedbałość o bezpieczeństwo i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci budynek poddany zostanie remontom związanym z nowoczesnym działaniem przeciwpożarowym w pomieszczeniach przedszkolnych zadbamy o monitorowanie  bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu zadbamy by wyposażenie pomieszczeń i pomocy dla dzieci zawsze spełniało normy bezpieczeństwa  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola    Kontrole Sprawozdania nauczycieli i Zespołów zadaniowych Sprawozdania dyrektora,
podejmujemy innowacyjne działaniaopracowania programów własnych, lub innowacji pedagogicznych „ Przedszkolaki na boisku” , „ Przedszkolne czirliderki”  opracowania materiałów promujących przedszkole jesteśmy przyjaciółmi Klubów sportowych w mieście aplikowanie o certyfikaty,aplikowanie o dotacje, dofinansowania ze środków Gminy i Unijnych  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
dbamy o ciepłą atmosferę, tradycje rodzinne i wartości  wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie,  każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie nauczyciele dla dzieci są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji , dbają o ich pełny rozwój.2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli  
pojawiają się nowe możliwości dla dziecka ( tu będzie poznawało i odkrywało)opracowanie szczegółowych zadań do każdej grupy wiekowej z zakresu edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem rozszerzonego rozwoju zainteresowań dyscyplinami sportowymi, rytmiką, muzyką i tańcem prowadzenie zajęć przedszkola promującego zdrowie metodami Projektu organizowanie wyjazdów na zawody sportowe, mecze  i pokazy częste pobyty dzieci na świeżym powietrzu bez względu na stan pogody – edukacja rodziców codzienne prowadzenie zabaw zestawów ćwiczeń ruchowych, lub gimnastycznych wewnątrzgrupowe zawody sportowe np. turniej przedszkolaków w piłce nożnej,  siatkówki , rzutu do kosza  doskonalenie pracy z dzieckiem słabym i zdolnym przygotowywanie dzieci do konkursów na podstawie przeprowadzanych diagnoz konstruowanie rocznych planów pracy z dziećmi z uwzględnianiem możliwości i zainteresowań psychofizyczne dzieci stosowanie ćwiczeń i zabaw interakcyjnych jako pedagogicznego środka pomocniczego w przezwyciężaniu wściekłości i agresji, ułatwiających dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń ze sobą samym i z innymi ludźmi dbanie o osiąganie dojrzałości szkolnej przez wszystkie dzieci zaspokajając dziecięcą ciekawość organizowanie co roku do innych miejsc wycieczek2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli  
spełniamy oczekiwania rodziców i dziecipodmiotowe traktowania ich dziecka dostarczanie Rodzicom informacji na temat zachowania dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń udzielanie rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba umożliwienie częstych kontaktów z nauczycielami dziecka znajdowanie wspólnych środków zaradczych i poczynienia  wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy z  dzieckiem zapoznawanie Rodziców z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich respektowania2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
DZIECKO –  prawda  odwaga miłość radośćDziecko będziemy otaczać przyjaznym nastawieniem wszystkich pracowników Dziecko będzie nabywać śmiałości i pewności siebie Dziecku będziemy umożliwiać realizację własnych pomysłów Dziecko będzie nabywać umiejętność współdziałania w zespole Dziecku będziemy umożliwiać nabywanie bliższych i serdecznych stosunków, wyrabianie szczerości, życzliwości, zaufania tolerancji Będziemy prowadzić działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor  Sprawozdania nauczycieli
Będziemy kontaktować się ze światemPromowanie sukcesów dzieci i placówki w środkach masowego przekazu Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz współdziałanie z placówkami na terenie kraju i w ramach ETwing lub COMENIUS  np.”Przedszkolaki na boisku” Chwalenie się sukcesami tymi „małymi” i „wielkimi” na stronie internetowej przedszkola,  w lokalnej prasie, portalach oraz zapraszanie TV na ciekawe przedsięwzięcia Pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów na rzecz prozdrowotnej działalności przedszkola Prowadzenie praktyk studenckich dla przyszłych nauczycieli  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
sala zajęć- chcemy by dzieci widziały w niej radość i przyjemność przebywania zachęcała do twórczej aktywnościW salach zajęć będą harmonijnie uwzględniać zasady estetyki, funkcjonalności i higieny Będziemy dbali aby kolorystyka, wielkość mebli, rodzaj zabawek sala, aranżacja przestrzeni była przyjazna dziecku nie męczyła nadmiarem wrażeń Zwrócimy uwagę by  pozwalały na efektywną realizację zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych Korzystanie z tablic interaktywnych2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
dbamy  o dobre nawyki żywieniowebędziemy  w „Jadłospisie” zapewniali dzieciom racjonalne posiłki dostarczające niezbędne  składniki odżywcze, produkty będą naturalne i wysokiej jakości będziemy metodami zabawowymi i przez doświadczenia przekazywali prawidłowe nawyki żywieniowe i korygowali złe będziemy włączali do diety duże ilości warzyw i owoców oraz produktów mlecznych i kasz, będziemy przyzwyczajać dzieci do spożywania pokarmów twardych wymagających wzmożonej pracy szczęk – zwrócenie uwagi na prawidłowy rozwój aparatu mowy dzieci piją wodę dostępną w każdej Sali zajęć będzie kontynuowane picie naparów z ziół i stosowanie ich jako dodatku do potraw Nauczyciele w planowaniu pracy z dziećmi będą uwzględniać takie treści jak : kultura spożywania posiłku, zasady zdrowego żywienia w praktyce Będziemy organizować pogadanki , oglądanie filmików pt. „co sportowcy jedzą” Organizujemy spotkania z pielęgniarką, dietetyczka, rehabilitantem    Instytucjami działającymi na rzecz Opieki ZdrowotnejKontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
przestrzegamy wspólnie wypracowany Kodeks pozytywnych zachowań   Chcemy zadbać, by nasze dzieci były zdrowe, sprawne oraz z  kulturą odnosiły się do siebie i innych . W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania  ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie.  Co roku dzieci zapoznawane są z owymi normami i zasadami. Na ich podstawie,  na początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy kodeks przedszkolaka.
Dzieci podpisują się pod zasadami zawartymi w kodeksie poprzez odciskanie swoich dłoni. To znak ich aprobaty i wyraz gotowości do przestrzegania zasad  i norm w nim zawartych.  
2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
zapewniamy  „raj na świeżym powietrzu”na terenie ogrodu pojawią się też stoliki do gier, kosze na śmieci, żagle przeciwsłoneczne czy ławki.powstanie ogród sensoryczny mający być strefą odpoczynku ogród będzie pełnił funkcję edukacyjną i terapeutyczną, zasadzone zostaną w nim różnorodne rośliny, minimum 10 gatunków,  będą to rośliny zapachowe, o ciekawej strukturze liści, oznaczone tabliczkami informacyjnymi z nazwą w języku polskim.w ogrodzie znajdą się specjalne elementy dotykowe, dźwiękowe, ścieżka fakturalna, ławki i alejki.  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola  Kontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
umożliwiamy kreatywne zabawyBędziemy organizować zabawy pobudzające zmysły, sensorykę ,  zachęcające dzieci do poznawania świata wokół Będziemy tworzyć różnego rodzaju tory przeszkód – gdzie podczas takiej aktywności dzieci będą trenować koordynację, równowagę i pobudzały zmysły.Będziemy rozwijać w dziecku wyczucie rytmu i rozbudzać wrażliwość na dźwięki, podczas zabaw muzycznych dzieci będą nabywać umiejętność w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowej, będą uczyć się układów tanecznych  2017/2022 Wszyscy nauczyciele  Sprawozdania nauczycieli Monitorowanie atrakcyjności form pracy nauczycieli z dziećmi oraz nabywanych kompetencji i umiejętności przez dzieci.
rozwijamy potencjał dzieci do ruchu               ( zabawy i gry zespołowe z piłką) Jako jedyni w rejonie naszego Miasta wyróżniamy się tym iż mamy   Interaktywne boisko – wykorzystamy go do różnego rodzaju zabaw i zajęć ruchowych z piłką.2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkolaKontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
odnosimy sukcesy w sporcie, tańcu, twórczym działaniuBędziemy organizatorami zawodów i turniejów sportowych dla przedszkolaków Będziemy umożliwiać dzieciom udział w różnorodnych konkursach zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta i w rejonie    2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor Personel przedszkola RodziceKontrole Sprawozdania nauczycieli Sprawozdania zespołów zadaniowych
zapraszamy wszystkich w gościnę ( współpracujemy ze środowiskiem)Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji i zdrowia Zapraszanie do współpracy placówek promujących zdrowie. Zapraszanie innych placówek oświatowych i współpracujących instytucji na uroczystości przedszkolne oraz organizowane „Turnieje mini piłki nożnej przedszkolaków”, „Pokaz cheerleaderek” „ Zawody małego siatkarza” Rozwijanie współpracy z Jastrzębskimi klubami sportowymi Jastrzębski Węgiel GKS Jastrzębie kluby trenujące dzieci wieku przedszkolnego Współpraca z Organem Prowadzącym i Nadzorującym placówkę kontynuacja współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju współpraca z ośrodkami i instytucjami na terenie miasta  MOK, MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Współpraca z Zarządami Osiedla „ Przyjaźń” , „Bogoczowiec” Badanie losów absolwentów  2017/2022 Wszyscy nauczyciele dyrektor                     Zespół zadaniowy      Sprawozdanie ze współpracy ze środowiskiem lokalnym                   Ankieta dla rodziców absolwentów Ankiety dla nauczycieli klas I wywiady – spotkania i zbieranie informacji z prasy  i TV  

Przewiń do góry
Skip to content