Procedury bezpieczeństwa na terenie PP3 w okresie pandemii COVID-19

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 36/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola  Nr 3 z dnia 06 lipca 2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR3 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W OKRESIE PANDEMII COVID-19Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215)
3. Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
4. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli,

   oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola Nr3 w Jastrzębiu-Zdroju oraz rodziców / prawnych opiekunów  dzieci – wychowanków uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2lub choroby COVID-19
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 • Procedura umożliwienie przyjęcie dziecka rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad nim w domu.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1.   Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

 • Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 • Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2i choroby COVID-19.
 • Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki   w czasie pandemii.

5.   Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik  Nr 1 i Nr 2.

 • Zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala Nr V
 • Wyposaża pomieszczenia izolatki/tek w co najmniej 2 zestawy ochronne  po 1 na każde pomieszczenie, w skład  których wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 półmaski z filtrem FFP2 lub FFP3, co najmniej 10 par rękawiczek, termometr
 • Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje, aby przy wejściach do przedszkola umieszczono wycieraczkę dezynfekującą obuwie, dozownik z płynem do dezynfekcji rąk i termometr bezdotykowy, w salach zajęć termometr , rękawiczki jednorazowe środek do dezynfekcji rąk  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych było mydło  antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 5, 5a  

   ( umieszczone w widocznych  miejscach w placówce w  łazience),a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 2. Dopilnowuje, aby przed wejściem do przedszkola w przedsionku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

12.  Umieszcza w  holu na piętrze oraz w Izolatorium numery telefonów,  w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub służb medycznych.

13  Prowadzona jest lista osób przebywających w tym samym czasie  w części/ częściach pomieszczeń przedszkola , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie – termometr zamieszczony zostaje w widocznym ustalonym stałym miejscu do dyspozycji każdego pracownika obowiązuje zasada przed     i po użyciu należy dokładnie go zdezynfekować.

1) w przypadku posiadania na Sali zajęć innego termometru niż termometr bezdotykowy, należy koniecznie po każdym użyciu go dezynfekować

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 • Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg.instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5
 • Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 • pracownicy , opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą,  w  każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m
 • Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu co będzie stanowił załącznik w  Zarządzeniu odrębnym dyrektora przedszkola – Harmonogram jest formą organizacji pracy na czas związany z COVID-19  z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy
 1. Nauczyciele w placówce:
  1. organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze do 5 godz. dziennie.
  1. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  u dzieci poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez obaw i lęku – wprowadzają tzw. „Kodeks bezpiecznego przedszkolaka”.
  1. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 5 (umieszczonej w widocznych miejscach  w placówce – łazienka nad umywalkami).
 2. przypominają i dają przykład : zwracając uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3.  organizują i nadzorują  zabawy dzieci określonymi zabawkami i  pomocami  dydaktycznymi znajdującymi się w sali, które można w każdej chwili zdezynfekować
 • przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
  • organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
  • unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 •  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną , zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie.

l) dbają aby wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźna:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
  1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  1. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. 
 • Dezynfekują za każdym wyjściem dziecka do toalety : moduły sanitarne
 • Dezynfekują używane przez dzieci zabawki
 • Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2lub chorobę COVID-19.
 • Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2lub choroby COVID-19.
 • Odpowiadają za przyjęcie i wydanie dziecka Rodzicom/prawnym opiekunom – zgodnie z Procedurą przyjęcia i wydania dziecka oraz Harmonogramem ustalonym przez dyrektora zamieszczonym w widocznym  ustalonym miejscu.
 • Pracownicy kuchni oraz intendentka:
 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zasad  zbiorowego żywienia.
 • Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
  • Pracowników kuchni obowiązuje:
 • dezynfekcja rąk po wejściu do placówki,
 • bezpośrednie udanie się do szatni kuchennej i przebranie się w odzież roboczą,
 • dezynfekcja rąk, (założenie maseczek lub przyłbic) przejście do stanowiska pracy,
 • dezynfekcja stanowisk pracy (blatów i sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców),
 • rozpoczęcie pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności (dezynfekcja klamek, włączników),
 • pobieranie towarów z magazynu żywnościowego po uprzednim zdezynfekowaniu opakowań,
 • przygotowanie posiłków iw wydawanie posiłków z utrzymaniem najwyższej higieny,
 • odpowiadają za wydanie naczyń stołowych tzw. drogą czystą
 • mycie naczyń wielorazowych, sztućców i kubków w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60ºC i wyparzanie.
 • po zakończeniu i wydaniu wszystkich posiłków mycie i dezynfekcja wszystkich stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, podłóg.
 • Zalecane noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic, rękawiczek jednorazowych, częste mycie rąk z użyciem środków dezynfekcyjnych.
 • Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców,
 • Intendentka zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar, w przypadku dostarczanego pieczywa sprawdza czy jest przykryte czystym materiałem, papierem. 
 • Intendentka przestrzega, aby dostawca nie wchodził na teren przedszkola, towar zostawiał za drzwiami,
 • Intendentka zamawia towary tylko ze sprawdzonych i wiarygodnych hurtowni, piekarni, masarni.
 • Intendentka utrzymuje szczególnie wysoką higienę miejsc przechowywania towarów
 • Intendentka myje i dezynfekuje opakowania produktów.
 • Personel kuchni nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.                                                                   
 • § 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego    w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 2 pkt.5 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5  DEKLARACJĘ  stanowiącą załącznik nr 2
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  lub   w izolacji.
 • Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do  instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 • Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i  nosa  w drodze do i z przedszkola za każdym razem maseczki zabierają do dezynfekcji.
 1.  rodzice i opiekunowie  przyprowadzający /odbierający dzieci  do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni przedszkola odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5.
 2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 3. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego  dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Bezwzględnie jeśli będzie taka konieczność wejścia na teren placówki to przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i założeniem maseczki
 1. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczyć osobę która ważną wiadomość odbierze przekazując numer telefonu osobie upoważnionej.


§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W  PODWYŻSZONYM  REŻIMIE  SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6:00- 16:30 ( lub w czasie zmniejszonego wymiaru godzin otwarcia placówki zgodnie z Zarządzeniem  dyrektora przedszkola za zgodą organu prowadzącego) .
 • Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem

       – dziecko od rodzica odbiera osoba upoważniona przez dyrektora bada temperaturę dziecka i odbiera stosowną Deklarację od Rodzica

 • Ograniczenie liczebności grup:
 • pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali do 25 dzieci (powierzchnia użytkowa sal wynosi  60 m2 w PP3, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi od 3 do 5 dzieci  16 mw przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2 , jeżeli czas pobytu dziecka    nie przekracza 5 godzin dziennie, a w przypadku gdy przekracza 5 godzin dziennie  lub jest zapewniane leżakowanie  na każde kolejne dziecko 2,5m2  .                                                                                                                                                                                                          W sali zajęć  należy uwzględnić metraż dla 2 osób dorosłych nauczyciel i pomoc nauczyciela lub woźna.
 • sala nr V  w okresie wakacyjnym pełni rolę – tzw Izolatorium).

4.    Przyprowadzanie  i odbieranie dzieci do/z  placówki:

 1. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola  i  przychodzi  tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba,  która  przyprowadziła dziecko również je odebrała, na czas epidemii tracą ważność Deklaracje odbierania dzieci przez inne upoważnione osoby).
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki rodzice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4,( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce), następnie rodzic musi włożyć maseczkę  i rękawiczki / jeśli będzie mógł wejść do placówki w uzasadnionych przypadkach.
 • Pracownik dyżurujący w szatni/holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni i dokonuje pomiaru temperatury wchodzącym: dziecka i rodzica , jej odczyt zapisuje na liście wejść. Rodzic podpisem potwierdza dane (załącznik nr 3) – wymagane uzupełnianie dokumentacji będzie odbywało się przy wejściu do przedszkola  z użyciem dezynfekcji.  
 • Osoba dyżurująca w szatni odbiera dziecko, pomaga mu w przebraniu się w szatni  i odprowadza do sali. 
 • W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. 2 metry.
  • Odbieranie dzieci z przedszkola : rodzic sygnalizując dzwonkiem przy wejściu do drzwi głównych odbiór dziecka  lub przez telefon do placówki że jest przy drzwiach, osoba upoważniona pełniąca dyżur wydaje dziecko dokonuje pomiaru temperatury dziecka  ewentualnie w uzasadnionych przypadkach jeśli rodzic za zgodą wejdzie do przedszkola  to również  dokonuje się pomiaru temperatury tej osoby – zapisuje wynik na liście wejścia i wyjścia 
 • W szatni dziecko przy pomocy upoważnionej osoby rozbiera rozbiera/ubiera się a przy wyjściu do domu zabiera za każdym razem dodatkowe ubrania do wyprania pozostawiając pustą półkę do dezynfekcji.
 • Rodzice zachowują oznaczoną bezpieczną 2m odległość przy przyprowadzaniu i odbiorze dziecka z placówki przed wejściem głównym .

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 2. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe,takie jak:

1) duszność,

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

3) objawy przeziębieniowe,

4) gorączka,

5) kaszel,

6) duszności i kłopoty z oddychaniem,

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

     nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się  stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być        zakażony koronawirusem.

 • O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 2, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy,formie komunikacji na odległość.

     4.   Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

     5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty  od pracy  i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji – Izolatorium sala nr V, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji , termometr.

6.  W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno- epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

8. Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

9. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających  w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

11. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno- epidemiologicznych

       12. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 1. pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – jednego z lub dwóch wyznaczonych pomieszczeń  : sali Nr V l.
 2. Pomoc nauczyciela lub woźna bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 3. Pomoc/ lub woźna pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  1.   dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się   w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3  i rękawiczki.
 • dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 • dyrektor/ nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 • Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu  
 • sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty,poręcze, uchwyty, itp.).
 • Zadania określone w pkt.6, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

    8). Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola,  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.

 • W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt.8, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.
 • . W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno- epidemiologicznych.

        11).  O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się            samopoczucia ich dziecka.

   12). Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie,  zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora  odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

     13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, a dyrektor do właściwej powiatowej stacji  sanitarno- epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

     14. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza  się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

     15. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt.14, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.
 3. Procedura udostępnia się do wglądu rodzicom/opiekunom poprzez zamieszczenie  na stronie www przedszkola.  ………………………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

                                                                                                                      

Załącznik nr 4 do Procedury

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY

Załącznik nr 6 do Procedur bezpieczeństwa w placówce na czas pandemii Covid-19
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE  ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

Przewiń do góry
Skip to content