Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w PP3

Załącznik nr1 do Zarządzenia NR 20/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 6.05.2020r.

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Publicznym Przedszkolu nr3 Jastrzębie-Zdrój

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

§ 1

 1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej

§ 2

 1. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi  przepisami warunków technicznych sanitariatów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek jednorazowych, mydła i ręczników indywidualnych
 2. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do Sali zajęć
 3. Należy unikać przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub dzieci u których zostało zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia organizmu : kaszel, katar, wysypka, zmiany skórne, biegunka, wymioty.

§ 3

 1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka który ma biegunkę, podwyższoną temperaturę ciała, lub ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów u dziecka lub wymiotuje.
 2. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o występowaniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola
 3. Należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania/wezwania rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd.
 5. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego
 6. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania
 7. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce
 8. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zasad służb sanitarnych przez pracowników przedszkola oraz dzieci
 9. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przy współpracy z Inspekcją sanitarną.
 10.  Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o w sposób przyjęty w placówce
 11. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/prawnych opiekunów wezwać karetkę pogotowia i poczekać z nimi na przyjazd rodziców/prawnych opiekunów
 12. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów  nauczyciel dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę imię i nazwisko dziecka oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna w części np. „Ważne wydarzenia z życia grupy” lub  w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zamieszczonej w „Kąciku dla Rodzica” przy czytniku.

§ 4

     1.   Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem : www.pp3.jasnet.pl
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym.
 3. Niniejsze zasady obowiązują od 06 maja 2020r.
Przewiń do góry
Skip to content