Procedury bezpieczeństwa dzieci

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 20 lutego 2013r.

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA  DZIECI

  1. dotycząca przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek
  2. dotycząca przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore
  3. dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola
  4. dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W JASTRZĘBIU –ZDROJU

Podstawa  prawna:

1. Ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Tekst jednolity Dz.U. z 2004r. 

    Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)            

2. Statut Publicznego Przedszkola nr3 w Jastrzębiu Zdroju

3.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2572 )
7. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
8. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 6 poz. 69)

I.

1. Nauczyciel:

1.1 Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
1.2 Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

1.3 Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza. 

1.4 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

1.5 Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.
2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

II. Nauczyciel

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył instruktaż z rodzicem lub lekarzem na prośbę rodzica z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym  w przedszkolu ( załącznik nr1 do procedury).

3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:

a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania ( załącznik nr2 do procedury)

b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę, lub innych czynności związanych z chorobą przewlekłą

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,

d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

III.

1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a ) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na ścianie zewnętrznej budynku przedszkolnego od strony ogrodu  oraz oknach 3 i 4 latków.

c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

3.1 W przypadku wyjścia na spacer i wycieczki bliskie:

a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wyjść i obowiązkowo w dzienniku zajęć,

b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe- na początku i końcu kolumny.

c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

d) idzie zawsze od strony ulicy,

e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

IV.

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

a) mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.

b) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
c) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego

d) w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Publicznego Przedszkola nr 3 w  Jastrzębiu-Zdroju.

Przewiń do góry
Skip to content