Regulamin elektronicznej ewidencji

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr3 w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin  z elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr3

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna:

 1. Ustawa – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm ),
 2.  Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  . w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka  w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET – „ Przedszkola”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług przedszkola.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.
 4. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 5. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola  Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.
 6. Rodzic/Opiekun prawny może dokupić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu   dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u dyrektora lub intendenta przedszkola.
 7. Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę za każdą dodatkową kartę ( zgodnie z cennikiem zakupu  firmy obsługującej system) . Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu. Po zakończonej edukacji kartę należy oddać /opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie  za zakup/. Karty ulegają zniszczeniu.
 8. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 3
  w Jastrzębiu-Zdroju.
 9. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka  i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 10. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, oraz Zarządzeniem dyrektora przedszkola  dotyczącym kosztów wyżywienia.
 11.  Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
 12. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia i wyjścia.
 13. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).
 14. Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 13 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.
 15. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 16. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 6.00 do godz. 18.00) – z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 17.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług Przedszkola.
 18.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty(10 zł).
 19. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu – dziennik zajęć lub Karta ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zamieszczona  w „Kąciku dla Rodzica” przy czytniku.

§ 2 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE i WYJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola .
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/prawni opiekunowie kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w Sali lub innym wyznaczonym miejscu.
 4. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka rodzic/ prawny opiekun lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela lub dyżurującego pracownika i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem  w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu” zamieszczonej  w „Kąciku dla Rodzica” przy czytniku.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od godziny 6.00 do godz. 18.00.
 6. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 7. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 8. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.
 9. Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3 Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka
  w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość  posiłków żywieniowych na  dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart  zbliżeniowych.
 3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka
  w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru
  z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.
 6. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola,  może w przyszłości ulegać zmianie.
 2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
 4. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem : pp3.jastrzebie.pl
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/prawnym opiekunom dziecka  dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 7. Niniejsze zasady obowiązują od 01 grudnia 2019r.

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content