Regulamin korzystania z wyżywienia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR3 W JASTRZĘBIU- ZDROJU

Załącznik do Zarządzenia nr  16   /2018

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr3

w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

W

PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR3

W JASTRZĘBIU- ZDROJU

Podstawa prawna:

  1.  Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.poz. 1943 ze zm.)
  2.  Art. 106 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
  3.  Art. 43 ust. 1 pkt. 24 ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
  4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)
  5. art.52 ust.  12  Ustawy  z dnia 27 października 2017r o finansowaniu  zadań oświatowych ( Dz. U 2017

poz.2203 z późn. zm.),

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci.

2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci z wydawanych posiłków.

3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej  wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

§ 2

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

a) śniadanie

b) obiad

c) podwieczorek

3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent we współpracy  z szefową kuchni , a zatwierdza dyrektor przedszkola.

5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor(przedszkole) zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu  w danym dniu.

7. W przedszkolu dzieci spożywają posiłki w salach zajęć

a) Śniadanie: 8 30

b) Obiad: 11 30

c) Podwieczorek : 14 00

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§ 3

1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:

a) dzieci;

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT

§ 4

  1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
  2. Stawka za wyżywienie za jeden dzień wynosi 5,80 za dziecko

2. Opłaty za posiłki pokrywają:

 a)  rodzice dzieci (prawni opiekunowie);

3. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi, które ustala intendent po akceptacji Dyrektora.

4. Wysokość opłaty za posiłki proponuje dyrektor na wniosek intendenta przedszkola na podstawie kalkulacji stawki opracowanej z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych na dzień sporządzania kalkulacji, w porozumieniu z organem prowadzącym

5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym

  1. dyrektor może dokonać uzgodnień stawki żywieniowej  z radą rodziców .

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIOWYCH U DZIECI

§ 5

1. W przedszkolu mogą być przygotowywane posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.

2. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice lub prawni opiekunowie składają dyrektorowi przedszkola (zał. nr 1).

3. Do wniosku rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. Muszą tam być wyszczególnione wszystkie pokarmy, których dziecko nie powinno otrzymywać.

4. Rodzice zobowiązani są do dostarczania ustalonych produktów zastępczych niezbędnych do przygotowania posiłków dietetycznych ( Jest to zagrożenie zewnętrzne – rodzic bierze pełną odpowiedzialność za dostarczone produkty) 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 6

1. Wysokość, zasady i terminy opłat za posiłki określone są w Informacji o świadczeniu usługi zawartej  z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka uczęszczającego do przedszkola na dany rok szkolny.

2. Deklarację korzystania z wyżywienia na kolejny rok szkolny rodzice/prawni opiekunowie składają  do 01-go września danego roku szkolnego lub pierwszego dnia zapisu dziecka w trakcie roku szkolnego.

3. Rodzice dokonują wpłat przelewem bankowym na wskazane konto bankowe po pobraniu pisemnej informacji o wysokości opłaty u intendenta lub gotówką u intendenta.

4. Opłata za żywienie dzieci naliczana jest i pobierana od rodziców lub prawnych opiekunów za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu , należność ich winna być uiszczona bezzwłocznie od chwili otrzymania od dyrektora przedszkola lub intendenta informacji o wysokości należności.

5. Nieobecność dziecka w danym miesiącu będzie rozliczana w miesiącu następnym.

6.  Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest wcześniejsze poinformowanie przez rodzica/opiekuna prawnego o późniejszym  przyprowadzeniu dziecka do przedszkola-najpóźniej tego samego dnia do godziny 8 30

7.  Opłaty za dzieci, objęte pomocą, wnoszone są przez OPS na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym w porozumieniu

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§ 7

1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach przedszkolnych.

2. Posiłki nakładane są na krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpowiednią temperaturę.

3. W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.

4. Wszystkie posiłki nakłada i wydaje kucharka oraz pomoce kuchenne m.in na wózki transportowe.

5. Nałożony i wydany posiłek dla poszczególnych grup zabierają do sal woźne oddziałowe.

6. Woźne oddziałowe we współpracy z nauczycielami rozdają posiłki dzieciom w salach.

7. Nauczyciele, pomoc nauczyciela sprawują opiekę nad dziećmi podczas trwania posiłków, zachęcają  i dbają by dzieci zjadały całe porcje.

8. Po spożytym posiłku naczynia są odnoszone przez woźną oddziałową do wyznaczonej części zmywalni w kuchni i zmywane przez wyznaczone osoby .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

  1. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia, w placówce sprawuje intendent przedszkola.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018r.

4. Z regulaminem zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola świadcząc to własnoręcznym podpisem.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr3

w Jastrzębiu-Zdroju

Wnioskuję  o przygotowanie dla mojego dziecka……………………………………………

                                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)

uczęszczającej do grupy……………………………. (nazwa grupy)

o …………………………………………..………………. specjalnych posiłków zgodnych ze wskazaniami lekarza specjalisty. Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia

do kuchni przedszkolnej wybranych produktów niezbędnych w diecie mojego dziecka.

……………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Przewiń do góry
Skip to content