RODO

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty. Placówka  zapewniając uczniom dostęp do internetu,  podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.                                                                                       Jednak w  przypadku konieczności nauki zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na pełnoletnich uczniach lub  rodzicach/opiekunach prawnych. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować  za pośrednictwem internetu  innym osobom.

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WYBRANE, MOŻLIWE ZAGROŻENIA, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Treści zagrażające rozwojowi psychicznemu i moralnemu uczniów.             

Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla uczniów niepełnoletnich. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla uczniów. Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć uczniowi  podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów.

Niezweryfikowane informacje. Co jest prawdą, a co fałszem                                           

Podczas nauki on-line uczeń może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić , że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

Reklamy                                                                                                                                                                                             

W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

Uzależnienie od internetu          

Uczeń, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinien przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

Bezpieczeństwo sprzętów i dostępu do sieci                                                                                               

Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach, z których korzystają młodsi uczniowie. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej.  Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

Niebezpieczne kontakty              

Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim  uczeń utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób. 

Cyberprzemoc          

O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest uczeń, jak i wówczas, kiedy jest on świadkiem takich działań.

Gry komputerowe i wideo                        

Uczniowie korzystający z internetu są również narażeni na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Placówki  pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Jednak zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.                                                                                         Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia. Dlatego bezwzględnie należy zapoznawać się z Regulaminami oraz  Politykami bezpieczeństwa portali edukacyjnych oraz społecznościowych.

Placówka ze swej strony oferuje wsparcie i pomoc w korzystaniu  z rekomendowanych przez MEN platform   i aplikacji, a dane osobowe ucznia , którymi administruje  podlegają ochronie zgodnie z przyjętymi politykami przetwarzania danych. Placówka stosuje środki techniczne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych, jednak ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana  danych  przez osoby nieuprawnione. Dlatego użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

Dane osobowe ucznia ( w szczególności jego imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły do której uczeń  uczęszcza, oraz nazwa domeny)  udostępnione  usługodawcy internetowemu  w celu  realizacji zdalnego nauczania przez placówkę  podlegają odrębnemu administrowaniu przez tego usługodawcę i do tych danych ma zastosowanie polityka prywatności usługodawcy.   Szkoła przetwarza, w tym także może  udostępnić dane osobowe ucznia usługodawcy internetowemu  na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO , w celu realizacji swoich celów ustawowych oraz wypełniając  zadania realizowane w interesie publicznym.                                                                                                                                         Placówka może udostępnić dane osobowe ucznia również  instytucjom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  a także podmiotom, z którymi zawrze umowy powierzenia danych osobowych ( np. realizującym wsparcie informatyczne systemu). Brak możliwości udostępnienia danych ucznia usługodawcy internetowemu uniemożliwi  lub znacznie utrudni szkole realizację  zdalnego nauczania. Uczniom pełnoletnim oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów niepełnoletnich przysługuje:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,    ul. Stawki 2 , gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO.    Żądanie  skorzystania  z przysługujących praw  w zakresie ochrony danych osobowych powinno  zostać skierowane do usługodawcy internetowego administrującego platformą  lub aplikacją przetwarzającą dane osobowe lub do placówki, w zależności od procesu przetwarzania, którego żądanie dotyczy.   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy  danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach usługodawców internetowych, którzy mogą  przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W opracowaniu wykorzystano źródło:                                   https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Przewiń do góry
Skip to content